نفوذ به یکی از سایت های استرالیا و مس دیفیس سرور :) تمامی سایت ها و حتی با تعداد بیشتر در سایت zone-h.org هم ثبت شدن :) 

برای دیدن لینک اثبات ها کلیک کنید