امروز بیش از 60 سایت وردپرسی دیگه هم هک شدن لینک های اثبات در ادامه مطلب ...

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196520

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196519

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196518

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196517

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196516

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196515

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196514

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196513

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196512

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196511

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196510

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196510

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196512

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196509

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196508

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196507

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196506

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196505

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196504

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196534

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196533

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196532

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196531

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196530

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196529

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196528

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196527

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196526

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196526

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196525

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196524

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196524

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196523

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196522

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196521

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196521

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196553

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196551

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196550

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196549

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196548

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196547

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196546

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196545

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196544

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196543

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196542

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196541

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196540

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196539

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196538

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196537

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196536

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196535

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196534

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196533

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196532

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196531

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196530

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196529

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196529

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196440

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196439

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196438

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196437

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196436

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196435

http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=196434